Monumentenberaad Groningen

Naar aanleiding van door gaswinning veroorzaakte aardbevingsschade aan cultureel erfgoed is, in het najaar van 2013, een uitvoeringsgerichte Taskforce ingesteld. Als eerste is door de betrokken partijen (provincie Groningen, RCE, NAM, vertegenwoordiging gemeenten, Libau) een Monumentenprotocol afhandeling aardbevingsschade opgesteld. Wegens ontbreken van de benodigde financiële middelen en de veranderde situatie door de komst van de Nationaal Coördinator Groningen en de totstandkoming van het Erfgoedprogramma is medio 2016 een einde gekomen aan deze periodieke overleggen. Het krachtenveld waar de monumenteneigenaar mee te maken heeft is sindsdien nog complexer geworden (er zijn nog meer partijen bij betrokken geraakt). In het Erfgoedprogramma werken NCG, provincie, rijk en gemeenten nauw samen, maar kennisdeling omtrent schadeherstel, bouwkundig versterken en verduurzaming vindt in de dagelijkse praktijk echter niet of nauwelijks door de betrokken uitvoerende partijen (gemeenten, provincie, NCG, RCE, OCE, TCMS, Libau) plaats.

Ten einde een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van op elkaar afgestemde processen rond schadeherstel, bouwkundig versterken en verduurzaming, waarbij werkafspraken kunnen worden gemaakt, waarbij informatie kan worden uitgewisseld over wat wel en niet goed loopt en waarbij zaken kunnen worden geagendeerd is een nieuwe overleg gearrangeerd: het Monumentenberaad Groningen. Libau faciliteert dit overleg en zit het Monumentenberaad Groningen voor.

P1000783