3 juli 2024

Jaarverslag 2023 verschenen

Het Jaarverslag 2023 van Stichting Libau is op 27 juni verschenen. Het Jaarverslag 2023 is meer dan de jaarrekening met de balans en de staat van baten en lasten. Het geeft ook een overzicht van onze activiteiten en geeft een beeld van de ontwikkelingen in onze organisatie. Libau zet zich als kennisorganisatie in voor de kwaliteit van onze leefomgeving en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. Dat doen we via de verschillende opdrachten, de steunpunten, de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit in Groningen en Drenthe en het Erfgoedloket Groningen.

Het Jaarverslag 2023 bevat tevens een aantal uitgelichte projecten per gemeente waaraan Libau een bijdrage heeft mogen leveren op het gebied van erfgoed, archeologie, stedenbouw, landschap en architectuur. We helpen beleidsmakers maar ook bewoners, initiatiefnemers, erfgoedeigenaren en andere betrokkenen met onze expertise.

Libau vindt het delen van gezamenlijke kennis, inzichten, goede voorbeelden en ervaringen belangrijk. Daarom zijn ook in dit jaarverslag interviews opgenomen met kenners en ervaringsdeskundigen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: de wooncoƶperatie, de kracht van samenwerking bij het versterken en verduurzamen van woningen, wat betekent water en bodem sturend voor het landelijk gebied in Noord-Nederland, de rol van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit als kwaliteitsborger en hoe het investeren in contact tussen monumenteigenaren en de lokale overheid bijdraagt aan behoud.

Bij Libau werken we integraal met onze kennis op het gebied van architectuur, erfgoed, stedenbouw en landschap aan de vele opgaven die spelen in de leefomgeving. De teams Ruimtelijke Kwaliteit, Erfgoed, Architectuur en Dienstverlening & Communicatie kijken bij elk vraagstuk met een open blik naar de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en waarden en zorgen waar mogelijk voor verbinding.

De organisatie verbeeld met de teams Ruimtelijke Kwaliteit, Architectuur en Erfgoed

Jaarverslag 2023