Procedure archeologie

Voor bodemingrepen in gebieden met archeologische (verwachtings)waarden bestaat de wettelijke verplichting archeologisch vooronderzoek uit te laten voeren. Het is van belang dat dergelijke vooronderzoeken in een vroeg stadium van de planvorming worden uitgevoerd. Dit vooronderzoek zal zich in eerste instantie beperken tot een bureauonderzoek.

Het bureauonderzoek maakt duidelijk of in een plangebied archeologische waarden aanwezig zijn of met grote waarschijnlijkheid verwacht kunnen worden. Indien er geen sprake is van de (verwachte) aanwezigheid van archeologische waarden, vervalt een verdere onderzoeksplicht. Burgers en instanties kunnen eveneens gebruik maken van deze dienst van Libau, mits de gemeente zich kan vinden in het planvoornemen. Van een bureauonderzoek wordt ter informatie een cc gestuurd naar de erfgoedambtenaar van de betreffende gemeente

Indien uit het bureauonderzoek naar voren komt dat archeologische waarden aanwezig of te verwachten zijn, is nader archeologisch veldonderzoek aan de orde. Het veldonderzoek kan bestaan uit booronderzoek en/of gravend onderzoek (proefsleufonderzoek, archeologische begeleidingen en opgravingen). Libau schrijft in haar bureauonderzoeken voor op welke wijze booronderzoek uitgevoerd dient te worden (aantal boringen, diepte van de boringen, te hanteren soort boorgereedschap). Voor gravend onderzoek stelt Libau uit naam van gemeenten Programma’s van Eisen op. In een dergelijk Programma van Eisen worden de randvoorwaarden voor het archeologisch onderzoek vastgelegd.

Middels een beleidskaart archeologie of een archeologie(erfgoed)verordening kunnen gemeenten gebieden, waarin een geringe kans is op de aanwezigheid van (gave) archeologische waarden, vrijstellen van onderzoeksplicht. Informatie over deze gebieden is beschikbaar bij Libau en bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft een vastgestelde beleidskaart archeologie op de gemeentelijke website geplaatst.

Om ons archeologisch erfgoed goed te beschermen en de toegevoegde waarde van archeologie in planvorming optimaal te kunnen benutten is het van belang dat archeologie vroeg in de planvorming ter sprake komt. Door het interdisciplinaire karakter van Libau komt dit goed tot zijn recht. Zo kan archeologie in een vroeg stadium worden meegenomen in de maatwerkmethode, maar bijvoorbeeld ook in een vooroverleg in het kader van een versterkingsopgave.

Algemene informatie over archeologie en specifieke informatie over archeologische wet- en regelgeving, onderzoeksverplichtingen, onderzoeksprocessen, mogelijke kosten en gemeentelijk beleid kunnen kosteloos bij Libau worden ingewonnen.