21 januari 2022

Adviescommissies – een nieuwe aanpak bij werken aan een aantrekkelijke leefomgeving

Afgelopen woensdag, 19 januari, was het zover en kwam voor het eerst de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Drentse gemeenten bij elkaar. Daarmee is er een einde gekomen aan de CRKC, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC). Deze geïntegreerde commissie was jaren werkzaam in Drenthe en is nu dus opgevolgd door de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit.

In de provincie Groningen zijn per 2022 de afzonderlijke Monumenten- en Welstandscommissie samengevoegd tot de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) voor Groninger gemeenten. De AvO geeft één advies zowel voor monumenten als ook voor het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd). De commissies werken aan het bevorderen van de kwaliteit van onze leefomgeving en de behoedzame doorontwikkeling van het erfgoed.

Libau faciliteert voor gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe deze AvO’s. Dat wil zeggen, we maken een voorstel voor benoeming van de commissieleden en verzorgen het secretariaat. Vanuit Libau is ook een adviseur aanwezig tijdens het commissieoverleg, zoals de rayonarchitect voor de betreffende gemeente.

Voor Libau is de komst van de Omgevingswet aanleiding om de werkwijze van de voormalige commissies aan te passen. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.
Om daar tijdig op in te springen hebben we al vanaf januari 2022 de bestaande monumenten- en welstandscommissies omgevormd tot geïntegreerde gemeentelijke adviescommissies die werken volgens de Omgevingswet.

Werken volgens de Omgevingswet

Nieuwe namen dus voor de commissies, maar daar blijft het niet bij! Het doel van een nieuwe geïntegreerde adviescommissie is om gemeenten breed te kunnen adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. De commissies bestaan uit onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Dit biedt het voordeel dat vanuit brede kennis integraal over plannen of beleidsvraagstukken kan worden geadviseerd. Daarnaast kunnen aan de commissie leden worden toegevoegd die adviseren over specialistische onderwerpen, zoals archeologie of constructies in het aardbevingsgebied. Er wordt één advies gegeven, gericht op zowel de monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken. Het adviesproces wordt daarmee eenvoudiger en efficiënter en biedt duidelijkheid richting de gemeente en de initiatiefnemer.

Werkwijze – van plan tot advies en vergunning

Afhankelijk van de grootte en impact van een bouwplan vindt overleg plaats met gemeente, initiatiefnemers en ontwerpers. Voor kleinere en minder ingrijpende plannen kan de adviseur van Libau een mandaatadvies geven namens de commissie. Grotere en ingrijpende plannen worden besproken in de commissievergadering. Deze vergaderingen zijn in principe altijd openbaar. De aanvrager en eventuele andere betrokkenen zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij de commissiebehandeling en het plan toe te lichten, graag zelfs!

Na behandeling in de commissie wordt er een advies geschreven. Dat advies is een is onderdeel van de vergunningprocedure en is gericht aan de gemeente. Het advies van de commissie bevat een onderbouwd oordeel over het plan en de aangeleverde stukken. Als het gaat om het uiterlijk van gebouwen, zoals een bouwplan, dan zijn de adviezen van de commissies altijd gebaseerd op de criteria die de gemeenten zélf hebben vastgelegd in hun welstandsnota of beeldkwaliteitsplan. Als de plannen over monumenten gaan zijn de uitgangspunten ten aanzien van de monumentenzorg leidend. De gemeente neemt vervolgens een besluit op de vergunningaanvraag.

Tijdig gesprek aangaan

Heeft u een plan? Dan is ons advies om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan, zodat er bijvoorbeeld kan worden gereageerd op de eerste schetsen en u tips kunt krijgen voordat het plan in de commissie wordt besproken. De gemeente is het eerste aanspreekpunt. Maar ook de adviseurs van Libau die bij het commissiewerk betrokken zijn, staan u graag te woord!

Meer informatie over de Adviescommissies is te lezen op onze website via deze link.

Op de foto secretaris Sanne Tillema van AvO Drenthe, rayonarchitecten Hans Overdiep en Jan Arend Mulder en commissielid Taco Tel. De overige commissieleden waren digitaal aanwezig, dat zijn Loes Oudenaarde, Tjalling Zondag, Mathijs Dijkstra en Siebe van Seijen.