28 november 2016

Veel animo voor bescherming en beheer Drents Goud

Persbericht Natuur en Milieufederatie Drenthe:

Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan werken aan een actieprogramma voor betere bescherming en beheer van de kleine landschapselementen. Dit bleek tijdens het goed bezochte symposium Drents Goud in De Molenhoeve in Hoogeveen. Bijna 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie en gemeenten, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuur- en landschapsorganisaties verkenden met elkaar de mogelijkheden om landschapselementen zoals houtwallen en –singels beter te beschermen en beheren.

De aanwezigen waren het erover eens dat de kleine landschapselementen van grote betekenis zijn voor de ruimtelijke kwaliteit, recreatie en toerisme en de leefomgeving in Drenthe. Ook gedeputeerde Jumelet benadrukte het belang van houtwallen, -singels, poelen en andere kleine landschapselementen voor Drenthe.

De afgelopen jaren zijn echter sluipenderwijs houtwallen en houtsingels in Drenthe verdwenen. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud, waardoor de kwaliteit van deze elementen achteruit gaat. Dit bleek uit de presentaties die Landschapsbeheer Drenthe en de Natuurvereniging Zuidwolde tijdens het symposium gaven.

Schaalvergroting in de landbouw is een van de oorzaken waardoor kleine landschapselementen de afgelopen periode zijn verdwenen. Ook speelt een rol dat kleine landschapselementen hun functie als veekering en/of voor houtoogst zijn verloren. Verder vormen wijzigingen in beleid en regelgeving en bezuinigingen op groenbeheer een oorzaak. Tenslotte speelt het gebrek aan aantrekkelijke financiële regelingen voor beheer en onderhoud van kleine landschapselementen een rol.

Gelukkig zijn er ook al goede initiatieven in Drenthe als het gaat om landschapsbeheer. Dit bleek uit de presentaties van de gemeente Meppel en FrieslandCampina. In Meppel is een breed netwerk van vrijwilligers en agrarische ondernemers betrokken bij streekbeheer. FrieslandCampina beloont landschapsbeheer door melkveehouders met een hogere melkprijs. De afspraak werd gemaakt om hieraan gezamenlijk met ondernemers van FrieslandCampina en hun omgeving een Drentse uitwerking te geven.

Tijdens het symposium is ook het platform www.drentsgoud.nl gelanceerd. Op dit platform is allerhande informatie te vinden over landschapselementen in Drenthe. Ook kan iedereen er landschapselementen melden die dreigen te verdwijnen of als er sprake is van achterstallig onderhoud. Wij ondernemen dan actie om bijvoorbeeld kap te voorkomen of we zorgen ervoor dat er aandacht komt voor onderhoud.

Drents Goud is een samenwerking van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Natuurvereniging Zuidwolde, Bond Heemschut Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Libau, Steunpunt Erfgoed Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In 2017 gaan de organisaties samen met provincie, gemeenten en andere partijen op basis van de uitkomsten van het symposium aan de slag met een actieprogramma.

Kijk voor meer informatie op www.drentsgoud.nl of doe een melding via www.meldpuntdrentsgoud.nl.

Bekijk hier de presentaties

pb-drents-goud-20161124