25 juli 2022

Appelscha onder de loep

Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau is na overleg tussen de gemeente Ooststellingwerf en Hûs & Hiem gevraagd voor de pilot Appelscha. Doel van de pilot is om integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid te maken om de fysieke leefomgeving aantrekkelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Beleid op het schaalniveau van gebouwen, percelen, de inrichting van de openbare ruimte en het dorp als geheel met aandacht voor gezondheid, natuurkwaliteit, duurzaam bouwen en klimaat. De uitkomsten van de pilot worden enerzijds opgenomen in het formele omgevingsplan en anderzijds in een informele, beeldende rapportage met daarin een beschrijving van de kwaliteiten van Appelscha en sets met inspirerende tips en voorbeelden hoe met initiatieven op het vlak van bouwen en aanleggen de bestaande kwaliteiten kunnen worden versterkt.

Voor de pilot werken we samen met architectenbureau DAAD. Rob, Sjoerd, Sandra en Tim zijn de pilot gestart met een veldbezoek om Appelscha in de vingers te krijgen. We zijn een dorpswandeling gaan maken vanaf de Boerenstreek. Geconcludeerd kan worden dat Appelscha ruimtelijk gezien een bijzondere kern is. Met aan de zuidkant het karakter van een brink- en esdorp met brinken, essen en bossen en aan de noordkant een kanaaldorp met bijbehorende sluizen, bruggen en wijken. Ook zijn we plekken tegengekomen waarvan wij denken dat die wel wat liefde en aandacht kunnen gebruiken. We laten onze eerste bevindingen deze zomer op ons inwerken.

Na de zomer gaan we met ambtenaren vergunningverlening en Hûs & Hiem de huidige welstandsnota tegen het licht houden. Wat werkt inhoudelijk en procesmatig? En wat is voor verbetering vatbaar? Zijn er blinde vlekken? Met bewoners gaan we als vertrekpunt voor beleidsontwikkeling een kwaliteitskaart maken van de kern. We broeden nog op de vorm maar een combinatie van samen in het veld kijken en tekenen zou mooi zijn. We gaan kijken wat we samen met de gemeente op dit vlak kunnen organiseren. Op basis van alle input komen we met een eerste voorstel dat ook zal worden afgestemd op het bestaande ruimtelijk beleid zoals het handboek openbare ruimte of het biodiversiteitsplan van de gemeente. Tussentijds houden we de raad op de hoogte en gaan we in gesprek met de raadsleden over de volgende stap.

Nu is het eerst tijd voor een zomervakantie, maar we hebben er nu al zin in om vanaf eind augustus/begin september met onze partners deze mooie en interessante opgave tot een succes te maken. De pilot is vermoedelijk ergens in januari ‘23 afgerond. Dan zal ook worden bezien of de pilot wordt doorgetrokken voor overige kernen in de gemeente en buurgemeenten Opsterland en Weststellingwerf.