25 mei 2023

Begin bij elke (ver)bouwopgave met kijken naar wat je kan hergebruiken!

Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit heeft recent een Special over hergebruik georganiseerd.


Groningen is heel uniek. Naast de woningnood speelt ook de versterkingsopgave.
Naast een Steunpunt Cultureel Erfgoed hebben we ook een Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit. Beide steunpunten hebben voor deze Special de handen ineengeslagen omdat we tal van kansen zien voor hergebruik van beschikbaar komende bouwmaterialen én gebouwen.

Benieuwd naar wat we in de Special hebben geleerd? Samenwerking tussen alle partijen, en niet op de laatste plaats de sloper, is vanaf de projectstart cruciaal. Aangevuld met de volgende actiepunten, kunnen
 de eerste stappen naar meer hergebruik snel worden gezet. 
  • Breng op regionale schaal de potentie voor hergebruik in beeld door middel van een oogstkaart en kennis over gebouwen die leeg (komen te) staan. Vergeet de openbare ruimte hierin niet.
  • Maak als provincie, gemeenten en waterschappen gebruik van de mogelijkheden die de omgevingswet biedt om hergebruik van bouwmateriaal te bevorderen.
  • Bepaal en leg een ambitie vast in de omgevingsvisie.
  • Informeer je de burgers en ondernemers over de mogelijkheden van circulaire sloop- & bouw.
  • Ondersteun goedwillende initiatieven door de ruimte binnen de regels te benutten en biedt daarbij expertise aan.
  • Bouw kennis op en maak deze breed toegankelijk. Zet bestaande kennisinstellingen in om kennisleegtes te vullen.
  •  Geef slopers de tijd om tot een goede inschatting van het potentieel van en een bestemming voor hergebruikbare bouwmaterialen te komen. Verken samen kansen voor hergebruik, samenwerken enzovoort maar ook economische grenzen.
  • Benut de mogelijkheden om grip te houden op materialen via sloopmeldingen en – vergunningen en het maken van materiaalpaspoorten.
  • Het is belangrijker om morgen met een (behapbare) pilot te beginnen dan te wachten op een initiatief met maximaal hergebruik. Maak hergebruik zichtbaar.
En de tip van Césare Peeren (S.os) van Superuse: maak een overzicht van gebouwen die de komende 2 jaar buiten gebruik raken. Je moet ergens een start maken.