7 december 2015

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe

Op 3 december jongstleden vond de goed bezochte bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe plaats. Deze bijeenkomst was in opdracht van het Steunpunt Erfgoed Drenthe inhoudelijk voorbereid door Libau.

De bijeenkomst vond plaats in de Havixhorst in De Schiphorst en richtte zich op overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en grondeigenaren. Doel van de bijeenkomst was om praktijkervaringen van de verschillende doelgroepen rondom groen erfgoed uit te wisselen en te komen tot de agendering/prioritering van thema’s voor Drents Groen Erfgoed.

Van monument- naar gebiedsgericht kijken, beter ontsluiten van bestaande cultuurhistorische kennis, werken aan bewustwording, versterken van de onderlinge samen- en wisselwerking tussen partijen en het nadenken over een eerlijke verdeling van onderhoudskosten en de baten van groen erfgoed zijn onder andere als belangrijke aandachtspunten naar boven gekomen.

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en bedanken eenieder voor zijn of haar inbreng en zien uit naar een passend vervolg zodat het prachtige groene erfgoed in Drenthe kan worden geborgd en doorontwikkeld.

Bijeenkomst Groen Erfgoed Drenthe dec2015