21 juni 2017

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart

In Steendam wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor het programma Kansrijk Groningen. Deze aanvraag richt zich op transformeren van het kruispunt van de Damsterweg met het Afwateringskanaal tot kloppend dorpshart. Deze opgave is aan het licht gekomen in het traject van de dorpsvisie waarin het ontbreken van een dorpsplein en de inrichting en het gebruik van de Damsterweg als knelpunten voor de leefbaarheid zijn benoemd. Bovendien kan hierdoor worden aangesloten op het opwaarderen van het naastgelegen Podiumcafé Peter en Leni annex dorpshuis. De aanvraag bestaat uit een schetsplan met een begroting en een plantoelichting. Om hiertoe te komen is als eerste stap op 20 juni jongstleden een schouw gehouden in het dorp. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente Slochteren en Royal Haskoning in samenwerking met de Dorpsvereniging Steendam. Tim Willems-Kruize van Libau, die ook betrokken is bij het opstellen van de dorpsvisie, ondersteund de bewoners procesmatig en inhoudelijk.

Er is tijdens de schouw door zo’n 20 deelnemers gepraat over de kwaliteiten van de plek. Voorbeelden hiervan zijn het kanaal met aanmeermogelijkheden, het zicht op het Schildmeer en het bos met het Kabouterpad. Daarnaast zijn knelpunten benoemd zoals de verkeerskundige inrichting en slechte toegankelijkheid voor voetgangers en mindervaliden van de Damsterweg, de uitstraling in combinatie met de verdiepte ligging van het Podiumcafé Peter en Leni annex dorpshuis en de braakliggende kavel van de gemeente direct ten noorden van het kanaal. Tot slot zijn de wensen en eerste ideeën verkend. Zo ontstond het idee om de aan de zuidkant van het kanaal – voor het Podiumcafé Peter en Leni annex dorpshuis – de grote parkeerplaats te verhogen tot het niveau van de kade zodat één pleinruimte ontstaat aan het water met ruimte voor verblijf en parkeren. De Damsterweg wordt over het plein geleid (shared space). Aan de noordkant van het kanaal gaan de meeste stemmen op om de braakliggende kavel van de gemeente betekenis te geven door hier een (tijdelijk) groen plein van te maken.

We kijken terug op een leuke en nuttige schouw. De samenwerking van bewoners en professionals maakt dat er straks een schetsplan ligt voor een in de omgeving en bij de Damsterweg passende, goed functionerende en veilige ontmoetingsplek bij het Podiumcafé Peter en Leni annex dorpshuis: het kloppende dorpshart. De aanpak van de rest van de Damsterweg wordt opgenomen in de dorpsvisie en kan worden uitgevoerd als daar middelen voor zijn.

steendam 20170621