19 februari 2019

Busexcursie Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid

Op 15 februari jongstleden organiseerde Libau in samenwerking met de gemeente Noordenveld een busexcursie voor raadsleden. Doel van deze excursie was om aan de hand van een aantal gerealiseerde bouwprojecten met elkaar van gedachten te wisselen over de actualisatie van het welstandsbeleid.

Het programma voerde het gezelschap langs voorbeelden van veelvoorkomende opgaven ‘bouwen in dorpen’, ‘bouwen in het buitengebied’, ‘bouwen in uitbreidingswijken’, ‘bouwen in naoorlogse wijken’, ‘bouwen op bedrijventerreinen’ en ‘bouwen in het centrum’. Per voorbeeld werd de deelnemers gevraagd het bouwproject te bekijken een vragenlijst in te vullen.

excursie noordenveld

De antwoorden op de vragen zijn bij terugkomst op het gemeentehuis in een ontspannen nabeschouwing tegen het licht gehouden. Er bleek een verrassend overeenkomstig beeld over wat ‘mooi’ en ‘goed ’is en bij welke voorbeelden  kanttekeningen te plaatsen zijn. Het gesprek hierover leverde interessante inzichten op zoals:

  • Sturen op omgevingskwaliteit is belangrijk en er zijn kaders nodig om ervoor te zorgen dat Noordenveld mooi en leefbaar blijft;
  • Omgevingskwaliteit ontstaat niet alleen door regels maar ook door dialoog. Richt hier het toekomstig welstandsbeleid op in.
  • Bij omgevingskwaliteit gaat het niet alleen over gebouwen maar ook over de uitstraling van het erf en de openbare ruimte;
  • Van omgevingskwaliteit is sprake als het ontwerp passend is op het schaalniveau van ‘het gebouw’, ‘het gebouw en het erf’ en ‘het gebouw en erf in de omgeving’;
  • In de huidige praktijk wordt het eindresultaat bepaald door het samenspel van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De afstemming van deze kaders vraagt om aandacht;
  • Baseer bestemmingsplannen op een zorgvuldige stedenbouwkundige visie. Dit voorkomt dat op ongewenste plekken wordt gebouwd of dat initiatieven juist onnodig worden ingeperkt;
  • Stem bouwplannen in nieuwbouwwijken goed op elkaar af zodat de verschillende initiatieven elkaar versterken;
  • Houd bij het opstellen van spelregels voor beeldkwaliteit rekening met de betekenis van de plek in het grotere geheel en neem alleen spelregels op voor zaken die breed gedragen om aandacht vragen;
  • Houd de kwaliteitszorg voor de omgeving zo eenvoudig mogelijk.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en nemen de oogst van de busexcursie mee in een rondgang langs de wijken en dorpen in Noordenveld waar wij met bewoners in gesprek gaan over Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid.

Op basis van de busexcursie en de rondgang langs de wijken en dorpen schetsen we verschillende mogelijkheden om het huidige welstandsbeleid te actualiseren. Met de gemeenteraad gaan we hierover in mei of juni tijdens een discussieavond in gesprek.