31 oktober 2022

Circulair depot voor Gronings cultuurhistorisch bouwmateriaal

In opdracht van de provincie Groningen heeft Libau de afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor een circulair depot voor cultuurhistorisch bouwmateriaal in de provincie Groningen. Dit maakt onderdeel uit van één van de experimenten die werden uitgevoerd binnen de derde lijn van het Erfgoedprogramma: onderwijs, kennisdeling, innovatie en vakmanschap. Het doel is om cultuurhistorisch materiaal dat bij sloop vanwege aardbevingsschade vrijkomt te bergen, op te slaan en beschikbaar te stellen ten behoeve van de renovatie en of de restauratie van karakteristieke en monumentale gebouwen in de provincie.

Bij het onderzoek dat Libau uitgevoerd heeft was het uitgangspunt niet zo zeer een nieuw fysiek op te richten depot, maar meer een netwerk van partijen die elkaar weten te vinden. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Er is onderzoek gedaan naar het potentieel aan vrijkomend materiaal en de te verwachten kosten en baten. De kansen zijn benoemd, maar ook de struikelblokken. De resultaten van de interviews en de onderzoeken zijn uitgewerkt in 3 scenario’s. Met deze scenario’s zullen in de toekomst lokale ketens gecreëerd worden welke in verschillende samenwerkingsverbanden historisch bouwmateriaal veiligstellen. Bijkomend wordt de lokale economie versterkt door belangrijke stappen in de richting van een circulaire bouweconomie, met innovatie, werkgelegenheid en vakkundig opgeleid personeel als gevolg.

Het onderzoek en de bevindingen zijn in een rapportage verwoord en inmiddels aangeboden aan de Provincie Groningen. De uitgewerkte scenario’s worden binnenkort beoordeeld door de provinciale stuurgroep en uiteindelijk komt er een besluit over eventuele vervolgstappen ten aanzien van een circulair depot.

Meer weten over het onderzoek? Mail dan naar Katja Heid heid@libau.nl