18 november 2021

De Omgevingswet: veranderingen in de adviescommissies

Libau organiseert en faciliteert voor gemeentes in Drenthe en Groningen al jaren de gemeentelijke welstands- en monumentencommissie. Wanneer de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd moeten deze commissies aan de nieuwe regelgeving worden aangepast. Om dit goed te laten verlopen zijn wij bij Libau de afgelopen maanden druk bezig geweest ons hierop voor te bereiden.

 

De belangrijkste verandering waar de nieuwe Omgevingswet aanleiding toe geeft, is het omvormen van de bestaande commissies in Drenthe en Groningen tot integrale commissies. In de provincie Groningen zullen de Welstandscommissie en Monumentencommissie worden geïntegreerd tot een gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) in de provincie Groningen.

In Drenthe wordt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRKC) omgevormd tot een gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit (AvO) in de provincie Drenthe. Vooruitlopend op de verwachte invoering van de Omgevingswet medio 2022 gaan de AvO in Groningen en de AvO in Drenthe al vanaf 1 januari aan de slag volgens de nieuwe werkwijze.

 

Het doel van een nieuwe geïntegreerde adviescommissie is om gemeenten breed te kunnen adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. In deze commissies zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Dit biedt het voordeel dat vanuit brede kennis integraal over plannen of beleidsvraagstukken kan worden geadviseerd. Er wordt één advies gegeven, gericht op zowel de  monumentenaspecten als het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand genoemd). Het adviesproces wordt daarmee eenvoudiger en efficiënter en biedt duidelijkheid richting de gemeente en de initiatiefnemer.

 

Verder maken we het mogelijk om naast de vaste commissieleden ook adviseurs uit andere relevante vakgebieden te betrekken in de advisering. Zo hebben we adviseurs op gebied van duurzaamheid en archeologie als externe commissieleden toegevoegd die kunnen adviseren op plannen waarbij deze zaken nadrukkelijk aan de orde zijn. In de Groninger commissie is bijvoorbeeld al enkele jaren een constructeur als aanvullend commissielid werkzaam in verband met de mijnbouwschade en de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Deze specialisten zijn niet bij elke vergadering aanwezig, maar worden ingezet waar nodig.

 

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet veranderen er ook zaken in de gemeentelijke verordening en het reglement van de commissie. Libau ondersteunt de aangesloten gemeenten bij deze veranderingen door aangepaste reglementen en voorbeeldverordeningen aan te leveren.

 

Als u vragen heeft over de adviescommissies dan kunt u contact opnemen met Jan Arend Mulder, Sanne Tillema of Herman Waterbolk.