30 mei 2016

Even voorstellen: Grytsje Kunst

Bij deze wil ik mij, Grytsje Kunst, graag even voorstellen. Vanaf half mei loop ik stage bij Libau. Dit doe ik als onderdeel van de master Landschapsgeschiedenis. Ik ben mijn studieperiode begonnen met de bachelor Culturele Antropologie in Utrecht. Na deze studie te hebben afgerond wilde ik graag, naast het bestuderen van culturen wereldwijd, ook de aandacht vestigen op cultuur en landschap dichter bij huis. Dit resulteerde in een aanmelding bij de studie Culturele Geografie aan de RUG, waarbij de aandacht wordt gevestigd op onderwerpen als leefbaarheid, krimp, welzijn en plaatsverbondenheid. De betekenis van het landschap voor de mens is hierbij dus erg belangrijk. Dit kwam ook duidelijk in mijn scriptie terug, waarin ik onderzoek heb gedaan naar landschapsschilders in Friesland: hoe beleven zij het landschap en de veranderingen in het landschap, en hoe vertalen zij deze ervaring in een schilderij.

Ontwikkelingen in bijvoorbeeld de landbouw, als schaalvergroting en ruilverkaveling maar ook ontwikkelingen in duurzame energie hebben in het bijzonder mijn interesse. Deze zorgen voor veranderingen in het landschap en daarbij is het van groot belang dat waarden als natuur en cultuurhistorie niet in het gedrang komen. Door deze interesses heb ik ervoor gekozen mijn studieperiode verder uit te breiden met de master Landschapsgeschiedenis. Een studie waarbij we aan de hand van verschillende methoden, als veldwerk, bodemboringen, interviews, toponymie, (historische) cartografie, excursies, GIS, paleografie en archiefonderzoek, onderzoek doen naar de ontstaansgeschiedenis en opbouw van het landschap, maar ook naar de betekenis van het landschap voor de mens. Belangrijk hierbij is een interdisciplinaire aanpak, wat betreft methoden, maar ook wat betreft het samenwerken met andere vakgroepen, als archeologen, bodemkundigen en landschapsarchitecten. Mensen kennis bijbrengen over het landschap, hen er bewuster van maken en daardoor ook waarde voor het landschap laten ontwikkelen, zodat het landschap gaat leven. Dit komt terug in mijn scriptie voor deze studie, waarbij ik voor een natuurgebied in Zuidwest Friesland de ontstaansgeschiedenis ga onderzoeken, om de beleving voor bewoner en bezoeker te vergroten.

Ik zie deze stage als belangrijke aanvulling op deze studies. Het interdisciplinaire karakter wat zo belangrijk is in de master komt bij Libau goed terug. Ik verwacht vooral wat betreft beleid en het inpassen van verschillende belangen veel op te kunnen steken. Ik hoop deze periode veel te leren en daarmee de studie goed af te ronden, maar nog belangrijker, met een goed gevoel het werkveld te betreden.

Grytsje