13 december 2020

Expertisecentrum en steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit gaan los!

Libau is trots om, naast het steunpunt Cultureel Erfgoed en het Erfgoedloket Groningen, nu ook het expertisecentrum en steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit vorm en inhoud te mogen geven. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft hiervoor voor de komende 2 jaar, tot eind 2022, een subsidie beschikbaar gesteld.

Hiermee wordt de positie van Libau als onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van cultureel erfgoed en ruimtelijke kwaliteit onderstreept en ligt er een basis deze naar de toekomst verder uit te bouwen.

Het expertisecentrum en steunpunt hebben tot doel gemeenten en waterschappen algemene ondersteuning te bieden bij beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vervult het een platformfunctie voor de (ambtelijke) gemeentelijke adviseurs in het ruimtelijk domein en worden kennis van en draagvlak voor de ruimtelijke kwaliteit bevordert door workshops, publicaties en het bieden van stageplekken.

De rol van het steunpunt is dan ook vooral gericht op het aanjagen en verbinden van ontwikkelingen die bij gemeenten en waterschappen spelen. Denk hierbij aan het agenderen en organiseren van een integrale ontwerpgerichte aanpak voor stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals dorps- en wijkvernieuwing en bij ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals agrarische schaalvergroting, verbreding, ruimte-voor-ruimte, energietransitie, klimaatadaptatie en vergroten van leefbaarheid en biodiversiteit.

De komende maanden staan dan ook in het teken van het zichtbaar maken van het expertisecentrum en steunpunt als vraagbaak. Dit doen wij door ons netwerk te activeren en bij gemeenten en waterschappen op te halen welke actuele vraagstukken en onderwerpen spelen. Met de opbrengst beogen wij in een brede bijeenkomst begin 2021 gezamenlijk een agenda voor de komende periode vast te stellen.

Het expertisecentrum en steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit wordt bemenst door de volgende personen:

Tim Willems-Kruize (stedenbouwkundige en atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit), Arnoud Garrelts (landschapsarchitect), Sandra Grabs (architect), Erwin Uringa (junior stedenbouwkundig ontwerper) en Marieke Hoppenbrouwer (ondersteuning).