25 juli 2022

Hergebruik van bouwmateriaal van slooppanden in het aardbevingsgebied

Een presentatie over het potentieel hergebruik van bouwmateriaal van te slopen panden in het aardbevingsgebied. Daarmee heeft Gerben Zijlstra zijn stage als tweedejaars student aan de Hanzehogeschool Groningen Built Environment bij ons afgerond. Hij gaf een presentatie in de Havikszaal in pakhuis Libau over zijn stageonderzoek. Gerben heeft zich hierbij gericht op panden uit de bouwperiode voor de Tweede Wereldoorlog. Deze panden lenen zich goed voor hergebruik van materialen. Dat geldt ook voor naoorlogse panden, maar vanwege het afbakenen van het onderzoek zijn de panden uit deze periode door Gerben niet meegenomen.

Voor het onderzoek heeft Gerben een aantal modellen gemaakt van Groninger gebouwtypen, zoals een krimpen- en een dwarshuis, maar ook een Oldambtster boerderij zodat globaal de hoeveelheid materialen in zo’n pand kan worden bepaald. Op basis van sloopmeldingen en -vergunningen is vervolgens gekeken naar aantallen panden die de afgelopen periode per jaar zijn gesloopt. Hieruit is een gemiddeld aantal slooppanden per jaar bepaald. Door de gemiddelde hoeveelheid materiaal per pand en het aantal slooppanden per jaar ontstaat een grof beeld van de bij de sloop vrijkomende materialen. Hierop is vervolgens een correctiefactor op losgelaten omdat niet alle materialen ongehavend uit het sloopproces komen.

Gerben heeft ook bepaald hoeveel bouwmaterialen een hedendaagse, levensloopbestendige woning vraagt. Die hoeveelheid is vergeleken met het vrijkomende sloopmateriaal. Hieruit blijkt dat er menig levensloopbestendige woning gebouwd kan worden door hergebruik van materialen. Ook is met de bouwmaterialen-pyramide (zie https://www.materialepyramiden.dk) een inschatting gemaakt van de hoeveelheid CO2 die door het hergebruik van materialen kan worden bespaard.

Vanwege het grove karakter van de berekeningen (bijvoorbeeld vanwege diverse aannames) willen we geen keiharde getallen aan het onderzoek ontlenen. Wel ontstaat er een duidelijk beeld: er kunnen flink wat nieuwe woningen worden gebruikt met bestaande bouwmaterialen, mits er netjes gesloopt wordt. Hiermee kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan de reductie van CO2 uitstoot.

Wilt u meer weten over dit onderzoek, neem dan contact op met Katja Heid (heid@libau.nl) die onderzoek doet naar circulaire depots of Arnoud Garrelts (garrelts@libau.nl) die zelf aan het experimenteren is met circulair bouwen en vanuit Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit een special in voorbereiding heeft over circulariteit aan het einde van dit jaar.

Gerben heeft zijn stage afgesloten met een (ruime) voldoende. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn opleiding!