21 juni 2019

Kwaliteitsgids Noordenveld

Gebiedseigen doorontwikkeling op basis van karakteristieken

Op 20 juni jongstleden vond de laatste werkgroep plaats in het kader van de Kwaliteitsgids van Noordenveld. Met deze kwaliteitsgids anticipeert de gemeente op de komst van de Omgevingswet. De kwaliteitsgids vormt een nadere uitwerking van de omgevingsvisie van de gemeente.

In de kwaliteitsgids zijn op hoofdlijnen de ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken in beeld gebracht. De karakteristieken zijn aan de hand van kwaliteitskaarten van de landschappelijke deelgebieden en de dorpen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn per landschappelijk deelgebied en dorp gidsprincipes opgesteld. De gidsprincipes zijn open en flexibel geformuleerd en schetsen de gewenste ontwikkelingsrichting.

Bij toekomstige, ruimtelijke initiatieven wordt de gids door de gemeente gebruikt voor kwaliteitsgesprekken om initiatiefnemers te inspireren en initiatieven op hoofdlijnen te kunnen beoordelen en begeleiden. Hiervoor is ook een eenvoudig stappenplan in de kwaliteitsgids opgenomen dat wordt doorlopen.

Tot slot vormt de kwaliteitsgids ook de ‘onderlegger’ voor (sectoraal) beleid zoals de welstandsnota of het ruimtelijk kader voor het centrum ”Zo Brinkelt Roden!”, het omgevingsplan en projecten waarmee de gemeente Noordenveld aan de slag gaat.

Wij kijken terug op een geslaagde samenwerking met de gemeente en wensen de gemeente veel werkplezier met de gids!