30 juli 2015

Levende monumenten in een leefbare regio

Samen met een aantal partners, waaronder Libau, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opdracht gegeven voor het project ‘Levende monumenten in een leefbare regio’.

In een viertal werkateliers, onder leiding van Enno Zuidema en DAAD Architecten, is onderzoek gedaan naar herstel, preventie en mogelijk herbestemmen van vier gebouwen in het aardbevingsgebied: Molen de Hoop in Middelstum, de Oude Herberg in ’t Zandt, de kerk van Overschild en boerderij De Haver in Onderdendam.

Doel van het project was vooral om te onderzoeken hoe deze technische maatregelen tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in de regio. Voor de werkateliers werden dan ook zowel lokale betrokkenen (dorpsbewoners, dorpsverenigingen, eigenaren en (potentiële) initiatiefnemers), als professionals uitgenodigd.

De werkateliers hebben een advies opgeleverd waarin een innovatieve, samenhangende aanpak is voorgesteld. Ook kan uit de werkateliers worden geconcludeerd dat er nooit een uniforme strategie is voor gelijksoortige monumenten. Wel is het van belang dat er integraal wordt geadviseerd en dat een ‘loods’team dit kan oppakken: met kennis op het gebied van monumenten, restaureren, welstand, landschap / stedenbouw, onderhouden, prepareren (versterken) en herbestemmen.

De vier voorbeeld-monumenten, mits deze zullen worden herbestemd, worden nu verder uitgewerkt met behulp van het Meerjarenprogramma Herbestemming, waar Libau ‘kartrekker’ van is. Ook wordt er een oproep gedaan aan andere monumenteigenaren om alvast het zoekproces rond herbestemming in gang te zetten en dit deskundig te laten begeleiden.

Bent u eigenaar van een bijzonder rijksmonument in 1 van de 9 aardbevingsgemeenten en speelt u met het idee om dit gebouw een andere bestemming te geven? Neem dan contact op met Eefje van Duin via duin@libau.nl of bel 050 312 65 45.

 

foto rce

Deelnemers aan de werkateliers bij de aanbieding van het eindadvies aan Hans Alders. (Fotograaf: Kim Haaxma /Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)