20 april 2020

Naar een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) voor het waterschap Noorderzijlvest

Donderdag 12 maart was voor het waterschap Noorderzijlvest de Dag van Blauwe Omgevingsvisie. Het opstellen van een omgevingsvisie is geen verplichting voor het waterschap, maar met de keuze dit te willen maken laat het waterschap zien een brede taakopvatting na te streven.

Op 12 maart vonden diverse workshops voor medewerkers plaats om de geesten rijp te maken voor een verbrede taakopvatting en input te krijgen over de manier waarop dit invulling zou kunnen krijgen.

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau is gevraagd te faciliteren bij en reflecteren op een workshop over ruimtelijke kwaliteit, cultureel erfgoed en het landschap. In de workshop werd bevestigd dat de inrichting van het landschap onlosmakelijk is verbonden met het onderliggende watersysteem. Binnen het grondgebied van Noorderzijlvest heeft dit watersysteem verschillende kenmerken die samen komen in specifieke gebieden. Op basis van deze kenmerken en de cultuurlandschappelijke context hebben wij met een kaart een voorzet gedaan voor een gebiedsindeling, die als basis kan dienen voor een gezamenlijk met andere partijen en integraal in te vullen gebiedsspecifieke aanpak voor de vraagstukken die er spelen.

Voor meer informatie over onze aanpak kunt u contact opnemen met onze landschapsarchitect Arnoud Garrelts via garrelts@libau.nl.