1 juli 2012

Persbericht Drents Plateau

Persbericht Drents Plateau

Het Drents Plateau, partner in erfgoed en ruimtelijke kwaliteit in Drenthe houdt binnenkort op te bestaan. Eind vorig jaar kwam het Drents Plateau in financiele problemen en werd surseance van betaling aangevraagd. Hoewel een faillissement is voorkomen, werd besloten om het Drents Plateau in 2012 op te heffen.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de Provincie Drenthe en het Drents Plateau hebben Libau verzocht om de taken van het Drents Plateau inzake welstand, archeologie, erfgoed en het Steunpunt Monumenten Drenthe bij Libau onder te brengen. Libau heeft dit verzoek ingewilligd. De afgelopen maanden heeft met betrokkenen intensief overleg plaats gevonden om een en ander per 1 juli 2012 te doen plaatsvinden. Dit betekent dat Libau als onafhankelijke adviesorganisatie voor Ruimtelijke Kwaliteit vanaf deze datum niet alleen de Groninger gemeenten haar diensten verleent, maar ook alle Drentse gemeenten behalve Assen, alsmede de Provincie Drenthe inzake herbestemming en de Provinciale Drentse Monumentenlijst.

Hiertoe heeft Libau zich verzekerd van de inzet van de personeelsleden van het Drents Plateau die tot nu toe deze taken naar genoegen van de betreffende overheden hebben vervuld. Dit betekent dat Libau per 1 juli 2012 negen voormalige medewerkers van het Drents Plateau in dienst heeft genomen om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren, zodat de kwaliteit van de adviezen, projecten en producten gegarandeerd blijven.

Vanaf 1 juli 2012 zal Libau derhalve optreden als onafhankelijke adviesorganisatie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed in de provincies Groningen en Drenthe.

Voor eventuele nadere informatie kunt u zich wenden tot de directeur van Libau, de heer Theo Hoek, telefoon 050-3126545 of de directeur van het Drents Plateau, de heer Ferry Geerlings, telefoon 0592-305930.