10 maart 2015

Persbericht Landschapsconvenant; Landschap Goed voor Elkaar

2015-03-04 Persbericht landschap in Groningen goed voor elkaar! - foto

Brede coalitie van natuur- en landschapsorganisaties in Groningen slaat handen ineen

Landschap is niet alleen belangrijk voor alle planten en dieren in Groningen, maar ook voor onze inwoners die hier wonen, werken en recreëren. Op het landgoed Ewsum heeft een breed scala aan organisaties een provinciaal convenant ondertekend dat ervoor moet zorgen dat het landschap in Groningen behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt. Ondertekenaars zijn de volgende overheden, maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties: Waterschap Noorderzijlvest, Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, BoerenNatuur Groningen, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Consulentschap IVN Groningen, Provincie Groningen, LTO-Noord, ANWB, Federatie Particulier Grondbezit, Erfgoedvereniging Heemschut en Libau.

Diversiteit Groninger landschap

Het landschap van de provincie Groningen is zeer divers: van de houtsingels in het Westerkwartier tot de wijken in de Veenkoloniën, van de wierden op het Hogeland tot het polderlandschap in het Oldambt. De Groninger landschappen zien er niet alleen zeer verschillend uit maar hebben ieder ook hun eigen ontstaansgeschiedenis, omdat zowel de mens als de natuur hier hun sporen hebben achtergelaten.

Landschapsagenda per regio

Bescherming, behoud en waar dat nodig is herstel van dit landschap zijn niet vanzelfsprekend. De zorg voor het landschap is namelijk niet eenduidig geregeld, en het is daarom niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Met het convenant krijgt het Groninger landschap de prioriteit die het verdient, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Naast verantwoordelijkheden en taken zijn er afspraken gemaakt over het delen van kennis, samenwerking, financiering en het betrekken van onze inwoners bij hun eigen leefomgeving. Het uiteindelijke doel is om per regio te komen tot een gezamenlijke landschapsagenda, waar partijen concreet uitvoering aan gaan geven.