4 juli 2017

Spreekuur CRKC

Sinds begin dit jaar heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe (CRKC) een Spreekuur. Tijdens het Spreekuur kunnen plannen voor monumenten worden besproken die (mogelijk) zullen leiden tot een adviesaanvraag voor de CRKC. Aan tafel zitten de gemeente, leden van de CRKC, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), ontwerper, eigenaar en eventuele andere betrokkenen of specialisten. In het gesprek kan op een informele manier een plan voor een monument worden voorgelegd aan alle betrokken partijen. Het traject van de vergunningaanvraag kan tijdens het Spreekuur worden toegelicht aan de aanvrager en er kunnen kaders worden gegeven voor de omgang met het monument. Ook wordt aangegeven welke informatie van belang is voor een goede advisering door de CRKC en, indien nodig, de RCE. Door met alle betrokken disciplines te spreken over een plan voor een monument kan in een vroeg stadium alle benodigde informatie worden betrokken in de planvorming. Dit voorkomt vertraging in het vergunningentraject en is belangrijk voor een goede uitvoering van restauratie, verbouw of wijziging van een monument.
In het afgelopen half jaar zijn inmiddels meerdere monumentenplannen op locatie besproken in het Spreekuur. Voor deze plannen is reeds een positief advies gegeven of worden binnenkort aan de commissie voorgelegd.

Het Spreekuur van de CRKC is een voortzetting van het Spreekuur Cultureel Erfgoed zoals dit tot eind 2016 werd gefaciliteerd door het Steunpunt Erfgoed Drenthe. Aan het Steunpunt wordt momenteel een andere invulling gegeven door de Provincie Drenthe.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sanne Tillema, secretaris monumenten CKRC, via tillema@libau.nl of 050-312 65 45

 

Spreekuur CRKC