11 februari 2020

Wie woont hier nog?

Uit onderzoek van de corporaties blijkt dat de leefbaarheid van wijken met veel huurwoningen – ruwweg uit de periode van 1950 tot 1980 – hard achteruit gaat. Stadsproblematiek? Neen, het gaat hier ook om tal van kleine en middelgrote kernen door heel het land….

Om het welbevinden van de bewoners in deze wijken te verbeteren moeten we ingrijpen. Door een slimme stedenbouwkundige strategie kan de rest van de kern meeprofiteren. Bijvoorbeeld door bij de aanpak van een wijk verbindingen te verbeteren, de bestaande woningvoorraad te verrijken met nieuwe woningtypen of de biodiversiteit te versterken.

Wie pakt deze opgave om te komen tot inclusieve en duurzame wijken en kernen op?