14 mei 2020

OPROEP RCE: Vraag uitkering kerkenvisie aan vóór 15 juni

In april vorig jaar hebben we vanuit de drie noordelijke Steunpunten samen met de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed een bijeenkomst georganiseerd om het instrument van de kerkenvisie bij gemeenten onder de aandacht te brengen. Een kerkenvisie biedt zicht op het toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen binnen de gemeente. Als instrument is de kerkenvisie vormvrij en dus helemaal toe te spitsen op wat er lokaal speelt. Bovendien is er nu nog de mogelijkheid om hiervoor budget te krijgen – er zijn ruime middelen beschikbaar! Binnen de provincie Groningen heeft de gemeente Westerkwartier inmiddels een verzoek gedaan. Ook de gemeente Het Hogeland gaat een aanvraag indienen Om te bevorderen dat meer gemeenten aan de slag gaan delen we graag de oproep vanuit de RCE om vóór 15 juni budget aan te vragen

Belang van kerkendialoog in coronatijd

Juist nu we ons in één keer in een andere tijd bevinden, wordt het belang van de kerkenvisies onderstreept. Zowel kerken in religieuze functie, met nevenfuncties of maatschappelijk-culturele functies hebben het zwaar en moeten de komende tijd uitvinden hoe ze verder kunnen. Tegelijkertijd kunnen ze voor de burgerlijke gemeente een goede rol hebben in het ondersteunen van gemeenschappen en de maatschappij in deze tijd.

De kerkenvisie is gebaseerd op een open dialoog tussen de burgerlijke gemeente, de kerkeigenaren en de burgers. Juist die dialoog betekent in deze tijd dat men elkaar een luisterend oor kan geven en waar nodig ondersteuning kan bieden.

Natuurlijk vraagt het in een 1,5 meter samenleving om andere werkwijzen dan voor de corona periode werd toegepast. Maar ook nu zijn er (digitale) instrumenten om het gesprek op te starten en voorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten. Vanuit de partijen betrokken bij het Programma Toekomst Religieus Erfgoed kunnen wij hierin vanuit het Steunpunt Cultureel Erfgoed waar nodig adviseren. En uiteraard biedt een kerkenvisie de ruimte om zaken anders aan te pakken. Die ruimte is er, zolang het doel (het bieden van een toekomstperspectief voor álle kerkgebouwen binnen de gemeente) het vertrekpunt blijft. Schroom niet om contact met ons te zoeken over de invulling van een kerkenvisie!

Aanvraagprocedure
Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering kerkenvisies aanvragen. Cofinanciering is niet noodzakelijk. Uitkering van de toegekende gelden vindt echter plaats op vaste momenten in het jaar. Vandaar de oproep dat als men gebruik wil maken van een uitkering per septembercirculaire, de indiening voor 15 juni a.s. binnen moet zijn.

De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na beoordeling vindt uitkering twee keer per jaar plaats via het Gemeentefonds, in mei en september. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal kerkgebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarbij geldt de volgende verdeling: € 25.000,- voor 1 t/m 19 kerkgebouwen € 50.000,- voor 20 t/m 39 kerkgebouwen € 75.000,- voor 40 of meer kerkgebouwen. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig in de periode 2019-2021 een aanvraag indienen.

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, ondertekend door de gemandateerde bestuurder en gescand opgestuurd worden naar kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Eventuele vragen die u hebt, kunt u ook aan dit emailadres sturen.

Download hier het aanvraagformulier.

Aanvragen die ingediend worden voor 15 juni ontvangen in september bericht van het ministerie van OCW of hun aanvraag is gehonoreerd. Gemeenten die na 15 juni een aanvraag indienen, ontvangen in principe mei 2021 bericht van het ministerie van OCW over honorering van de aanvraag.

Sint Vituskerk te Doezum, foto P. Karstkarel

Meer informatie: