Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed

Van oudsher spelen de gemeenten een rol bij de uitvoering van het rijksmonumentenbeleid. Zo hebben de gemeenten sinds de Monumentenwet van 1988 (thans Erfgoedwet)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de taken op het gebied van beheer en vergunningverlening bij rijksmonumenten. Omdat lang niet alle gemeenten voldoende expertise in huis hebben om deze taken goed te kunnen uitvoeren, is op initiatief van de rijksoverheid in elke provincie een steunpunt monumentenzorg in het leven geroepen.

In de provincie Groningen is het steunpunt ondergebracht bij Libau. In de loop der jaren is het Steunpunt Monumentenzorg uitgegroeid naar het Steunpunt Cultureel Erfgoed. Naast ondersteuning op het gebied van monumentenzorg kunnen gemeenten bij het steunpunt namelijk ook terecht voor ondersteuning met betrekking tot cultuurhistorie in het algemeen en archeologie in het bijzonder.

Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed heeft als taak de gemeenten te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij zijn twee taakvelden te onderscheiden: de platformfunctie en de facilitaire functie.

De platformfunctie is voornamelijk gericht op het uitwisselen van informatie en initiatieven voor belanghebbende partijen, zoals de Provincie Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Groninger gemeenten, maar ook voor relevante erfgoedorganisaties (Erfgoedberaad Groningen). Daarnaast worden bouwplannen besproken (monumentenspreekuur) en worden relevante thema’s aan de orde gesteld, zoals leegstand, sloop, herbestemming, krimp en leefbaarheid of revitalisatie. Ook staat het steunpunt de gemeenten bij in de ontwikkeling van hun erfgoedbeleid, waaronder het selecteren en beschrijven van gemeentelijke monumenten en/of karakteristieke en beeldbepalende panden

De facilitaire functie is breed en veelzijdig: via onze helpdesk of erfgoedloket worden door het steunpunt allerlei vragen beantwoord op het gebied van monumentenzorg en cultuurhistorie, variërend van hulpvragen bij restauratie tot informatie over subsidiemogelijkheden. Deze eerstelijns informatie is gratis, evenals een eerste bezoek ter plaatse om de situatie in ogenschouw te nemen.

Heeft u een vraag aan het Steunpunt? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact op via 050-316 68 68.