Archeologische diensten Libau Archeologie

Gemeenten en overige overheidsinstellingen kunnen bij Libau Archeologie terecht voor:

 • Bureauonderzoek ten behoeve van plangebieden kleiner dan 5 ha;
 • Uitgebreid bureauonderzoek voor plangebieden groter dan 5 ha;
 • Archeologische paragrafen voor bestemmingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsplannen;
 • Archeologiebeleid (Nota Archeologiebeleid, Beleidskaart Archeologie);
 • Archeologieverordeningen;
 • Archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke rapportages;
 • Het opstellen van Programma’s van Eisen voor inventariserend veldonderzoek (proefsleuven), opgravingen en archeologische begeleiding;
 • het aanvragen van onderzoeksoffertes bij archeologische bedrijven;
 • het beoordelen van onderzoeksoffertes van archeologische bedrijven;
 • het toetsen en adviseren over (eind)rapportages;
 • het beoordelen van de archeologische onderdelen van de aanvragen van omgevingsvergunningen, projectbesluiten en sloopvergunningen.
 • advies op het gebied van selectieadviezen en selectiebesluiten bij vervolgonderzoek;
 • algemeen advies op het gebied van archeologie en cultuurhistorie.

Ondersteuning van particulieren, ondernemingen en overige instanties is mogelijk mits instemming is gekregen van de gemeente waarbinnen zich het planvoornemen afspeelt. Libau kan u hierover informeren. Algemene informatie over archeologie en specifieke informatie over archeologische wet- en regelgeving, onderzoeksverplichtingen, onderzoeksprocessen en gemeentelijk beleid kunnen kosteloos bij Libau worden ingewonnen.