ANBI

 

Gezien onze inzet voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe zijn wij aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hieronder een overzicht van de documenten die wij in het kader van de ANBI-status online ontsluiten. Zo kunt u alle stukken in één oogopslag vinden. Een deel van deze stukken staat ook elders op onze website, zo staat het jaarverslag bijvoorbeeld onder Publicaties.

Statutaire naam

Stichting Libau, adviesorganisatie voor Omgevingskwaliteit en Cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

001932780

Contactgegevens

Naam: Libau

Adres: Hoge der A 5, 9712 AC Groningen

Telefoonnummer: (050) 312 65 45

Internetadres: www.libau.nl

E-mailadres: info@libau.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en Drenthe.

Hoofdlijnen beleidsplan

In lijn met bovenstaande doelstelling zet Libau zich in om, naast welstandsopdrachten en het faciliteren van de commissievergaderingen voor zowel Groningse als Drentse gemeenten, via Libau het Steunpunt Cultureel Erfgoed en het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten in de provincie Groningen en het Erfgoedloket Groningen voor particulieren inzake mijnbouwschade middels een breed pakket aan diensten te zorgen voor een balans aan inkomsten via onder andere leges en subsidies en dit geeft stabiliteit aan de organisatie.

Ook een goede samenwerking met de Monumentenwacht zorgt voor meerwaarde. Libau heeft geen winst-, maar een waardenoogmerk. Het gaat Libau om het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving en het creëren van impact. Goed financieel beheer is dus niet bedoeld om winst te maken, maar om een goede basis voor continuïteit van de organisatie en haar doelstellingen te verzekeren.

Klik hier voor ons volledige beleidsplan.

Samenstelling bestuur en raad van toezicht

Libau heeft een raad van toezicht met voor een groot deel leden afkomstig uit gemeentelijk bestuur of vakinhoudelijke leden. Zie hieronder de samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht. Libau volgt de Governance code Cultuur en WBTR.

Lid en functie bestuurder: D.E. Fröling-van der Net: bestuurder/directeur.

Leden en functies raad van toezicht:

Dhr. S.B. Swierstra (voorzitter)

Dhr. J.N. Dijck (penningmeester)

Dhr. R. Hendriks (lid)

Dhr. H.J. Zwiep (lid)

Dhr. A.H. Saman (lid)

Dhr. J.W. Velema (lid)

Mw. S. van der Meer (lid)

Beloningsbeleid

Voor directie en personeel volgen wij de CAO-gemeenten.

De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegeld, voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Geen van de leden van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding die uitkomt boven de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde bedragen.

Jaarverslag

Ons jaarverslag bestaat altijd uit een inhoudelijk en een financieel deel.

Het financieel jaarverslag over 2022 vindt u hier. Het inhoudelijke jaarverslag met daarin een feitelijk verslag van onze activiteiten en een aantal inspirerende voorbeelden staat hier.

 

Wilt u meer weten over ANBI-status in het algemeen? Klik hier.