Procedureverloop voor gemeenten

Bij de onafhankelijke Adviescommissies voor Omgevingskwaliteit (AvO) aangesloten gemeenten hebben op regelmatige basis contact met de adviseurs van de commissie. De rayonarchitect (op gebied van uiterlijk van bouwwerken) en monumentenadviseur (op gebied van monumenten en overig erfgoed) zijn hierin vaste contactpersonen voor de gemeente. Op de pagina rayonindeling adviseurs is te vinden welke adviseurs bij de verschillende gemeenten zijn betrokken.

De behandeling van bouwplannen kent een gefaseerde benadering. Over kleine en reguliere plannen wordt door de adviseurs een advies gegeven onder mandaat van de commissie. Grotere plannen en aanvragen met een breed publiek belang worden behandeld in de commissievergadering van de AvO. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Ambtenaren, aanvragers en ontwerpers zijn bij voorkeur aanwezig bij de behandeling. Meer informatie is te vinden op de pagina commissievergaderingen. De vergaderdata van de commissie zijn hier te vinden.

In grote lijnen bestaat de behandeling van een bouwplan drie stappen:

Vooroverleg
Wanneer een initiatiefnemer zich meldt met een een eerste schets voor een bouw- of verbouwplan, kan bij de gemeente een vooroverleg worden aangevraagd. Als behandelend gemeenteambtenaar kan je het plan via Portaal Libau, het digitale zaaksysteem van de commissie, voorleggen aan de rayonarchitect en/of de monumentenadviseur. In sommige gevallen is het wenselijk om samen met vertegenwoordigers van de commissie op locatie te kijken en de plannen (informeel) te bespreken.

Indienen adviesaanvraag
Wanneer de initiatiefnemer, bij voorkeur na een positief vooroverleg, overgaat tot een vergunningaanvraag kan je als behandelend gemeenteambtenaar een adviesvraag indienen via Portaal Libau. Als het plan in de commissievergadering moet worden behandeld wordt deze in overleg met de secretaris geagendeerd.

NB: Bij ingrijpende plannen voor rijksmonumenten heeft de gemeente twee gelijkwaardige adviseurs: de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze twee adviseurs worden bij voorkeur gelijktijdig bij de advisering betrokken.

Beoordeling
Adviesaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de door de gemeente vastgestelde kaders, zoals de gemeentelijke welstandsnota of een specifiek beeldkwaliteitsplan. Voor monumenten wordt daarnaast onder andere gekeken naar 10 uitgangspunten voor omgang met monumenten.

De gemeente ontvangt, via Portaal Libau, binnen de afgesproken termijn een geschreven advies van de commissie. Op basis van het advies kan de gemeente een afweging maken voor de vergunningaanvraag.

Overige advisering
Naast advies over bouwplannen kan door de gemeente beleidsadvies worden gevraagd aan de commissie, bijvoorbeeld voor het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan, omgevingsplan of erfgoedbeleid. Tevens bestaat de mogelijkheid om de Adviescommissie te vragen voor het uitbrengen van een second opinion.