Welstand, Welstandsnota en Welstandscommissie

Gebouwen mogen niet zomaar worden opgericht of verbouwd. Daartoe bestaan allerlei voorschriften die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Zo wordt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaald wat, waar gebouwd mag worden en is in de Woningwet geregeld hoe er gebouwd mag worden.

Een en ander is ingegeven door de overtuiging dat de (lokale) overheid het publieke belang van een aantrekkelijke leefomgeving dient te behartigen. Een aantrekkelijke gebouwde omgeving verhoogt de belevingswaarde, de economische waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingklimaat.

Welstandsbeleid

Welstandszorg vindt zijn basis in de Woningwet, waarin artikel 12 voorschrijft dat bouwwerken zowel ten aanzien van de situering als het uiterlijk aanzien niet strijdig mogen zijn met redelijke eisen van welstand.

De Woningwet verplicht gemeenten weliswaar niet om welstandsbeleid te voeren, maar alle Groninger en Drentse gemeenten hebben niettemin een welstandsbeleid vastgesteld in de vorm van een welstandsnota. Deze welstandsnota geeft voor de verschillende te onderscheiden gebieden in de gemeente het welstandsbeleid aan. De nota beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden en geeft aan welke criteria hier uit oogpunt van welstand gelden. Tevens wordt in de nota aangegeven hoe de gemeente de welstand procedureel heeft vormgegeven. Centraal staat de onafhankelijke welstandscommissie, die elke gemeente moet benoemen en die de gemeente adviseert over de welstandsaspecten van de ingediende bouwplannen.

Welstandscommissie

De Groninger en Drentse gemeenten hebben een dergelijke welstandscommissie benoemd, die bestaat uit deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en eventueel aangevuld met architectuur- en/of cultuurhistorici of door de gemeente aan te wijzen zogenaamde burgerleden.

Libau voert het secretariaat van deze commissies. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. Alle geïnteresseerden zijn zodoende welkom. De betreffende welstandsnota kan bij de gemeenten worden ingezien, maar deze staat als het goed is ook op de website van de gemeenten en kan veelal dus gemakkelijk door iedereen worden geraadpleegd.