Procedure

Wanneer iemand van plan is om te bouwen of te verbouwen, wendt deze zich met zijn plannen tot de gemeente. De gemeente informeert de betrokkenen over de procedure om een bouwvergunning te verkrijgen. Het betreffende bouwplan moet onder meer door de welstandscommissie worden getoetst op redelijke eisen van welstand, aan de hand van criteria zoals deze zijn aangegeven in de betreffende gemeentelijk vastgestelde welstandsnota.

Zowel voor de gemeente als de welstandscommissie is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te worden betrokken in het planproces om de planbehandeling voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor een planbeoordeling moet voldoende informatie worden aangeleverd ten aanzien van de bestaande situatie, de context, de voorgestelde ingreep en de uitvoering.

Voor de behandeling van bouwplannen kent Libau een getrapte procedure.
Afhankelijk van de grootte en de specifieke wensen van de gemeente bezoeken de rayonarchitecten, respectievelijk secretarissen, van Libau tenminste eenmaal per veertien dagen hun gemeenten. Zij behandelen hier in het openbaar de ingebrachte plannen en spreken met de initiatiefnemers en eventuele derden. Ter plaatse kunnen de rayonarchitecten onder mandaat bouwplannen goedkeuren of ondergeschikte aanwijzingen geven. Indien de rayonarchitect naar een negatief advies neigt, of meer informatie nodig heeft neemt hij het bouwplan mee ter beoordeling in de commissie. In de veel gevallen bezoekt hij voorafgaand de betreffende situatie, opdat hij de commissie met beelden kan informeren over de plaatselijke omstandigheden.