Medewerkers van Groninger gemeenten en waterschappen kunnen vanaf februari 2021 terecht bij het expertisecentrum en Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STERK). Dit steunpunt is in het leven geroepen op verzoek van gemeenten die hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij ruimte gerelateerde opgaven. We staan voor grote ruimtelijke opgaven in het stedelijk en landelijk gebied en door alle ruimtelijke kennis te bundelen, krijgen we meer slagkracht en omgevingskwaliteit. STERK is graag jouw partner als het gaat om (niet uitputtend):

  • brainstormen en scherp stellen van opgaven;
  • meedenken over de inrichting van en borging van ontwerpkracht in processen;
  • sparren over kwaliteiten, kansen, scenario’s en ambities;
  • het thematisch onderzoeken van veel voorkomende ruimte gerelateerde vraagstukken;
  • het bundelen en ontsluiten van relevante kennis;
  • meekijken bij tussenproducten en het geven van tips.

Het steunpunt is mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is ondergebracht bij stichting Libau. Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning vanuit STERK.

Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit is primair deskundig op het vlak van landschap, stedenbouw en architectuur. Bij Libau is ook het Steunpunt voor Cultureel Erfgoed ondergebracht. Deze deskundigen of externe partijen kunnen zo nodig worden ingeschakeld door STERK.

STERK wil gemeenten en waterschappen algemene ondersteuning bieden bij beleidsontwikkeling en de uitvoering van beleid op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast vervult het een platformfunctie voor de (ambtelijke) gemeentelijke adviseurs in het ruimtelijk domein en worden kennis van en draagvlak voor de ruimtelijke kwaliteit bevordert door workshops, publicaties en het bieden van stageplekken.

De rol van het steunpunt is dan ook vooral gericht op het aanjagen en verbinden van ontwikkelingen die bij gemeenten en waterschappen spelen. Denk hierbij aan het agenderen en organiseren van een integrale ontwerpgerichte aanpak voor stedenbouwkundige ontwikkelingen zoals dorps- en wijkvernieuwing en bij ontwikkelingen in het landelijk gebied zoals agrarische schaalvergroting, verbreding, ruimte-voor-ruimte, energietransitie, klimaatadaptatie en vergroten van leefbaarheid en biodiversiteit.

We zoeken uit welke actuele vraagstukken en onderwerpen er spelen bij gemeenten en waterschappen, zodat wij een goed beeld krijgen van waaraan behoefte is en STRK daarop kan inspelen. Suggesties zijn natuurlijk meer dan welkom. Daarnaast is er iedere dinsdagochtend een spreekuur.

Het team Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit :

 

Arnoud Garrelts – landschapsarchitect

Sandra Grabs – architect

Simone Heidema – junior adviseur omgevingskwaliteit

Marieke Hoppenbrouwer – ondersteuning

Tim Willems-Kruize – stedenbouwkundige

Letitia van der Merwe – landschapsarchitect en adviseur omgevingskwaliteit

Anniek Spoelstra – stagiair Hanzehogeschool Groningen Built Environment

 

Spreekuur

Sinds 2 februari 2021 houdt Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STERK) op iedere dinsdagochtend tussen 9-12 een spreekuur (schoolvakanties uitgezonderd). Dit spreekuur staat open voor alle ruimtelijke medewerkers van de Groninger gemeenten en waterschappen. Diegene die bezig gaat of is met ruimte gerelateerde vraagstukken en/of omgevingskwaliteit kan hierover dan sparren met de professionals van het steunpunt.

Voor vragen of cases kun je tijdens het spreekuur op de dinsdagochtend bellen met het algemene nummer van Libau (050-3126545) en vragen naar het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit. Of stel je vraag per mail via steunpunt@libau.nl onder vermelding van STERK.


Terugblik

 

-De Ruimtemakersbijeenkomst van 6 oktober 2022 van 13-17.00 uur: Omgevingsvisies op waterbasis

We waren te gast bij Waterschap Noorderzijlvest in de stad Groningen. Deze bijeenkomst stond in het teken van water en bodem als sturende principes in de inrichting van onze ruimte en in de omgevingsvisies. Medewerkers van de Groninger gemeenten en waterschappen die zich bezighouden met de leefomgeving waren van harte welkom om aan te sluiten, wel graag vooraf aanmelden.

Nederland loopt tegen de grenzen van de maakbaarheid van haar water- en bodemsysteem aan. Daarom hebben de landschapsarchitecten van Bosch-Slabbers het essay ‘Op Waterbasis’ geschreven, waarin zij knelpunten rond water en bodem benoemen en een handreiking maken voor een dialoog.

Wij pakten die handreiking aan en gingen in gesprek met Stijn Koole van landschapsarchitecten Bosch en Slabbers en vooral ook met elkaar. We legden de verbinding met de omgevingsvisie. Hoe staat iedereen ervoor? Welke kansen bieden water en bodem als sturende principes in de omgevingsvisie? En hoe maak je jouw beleid adaptief voor snel veranderende omstandigheden? Het waterschap Noorderzijlvest doet ook een handreiking met zijn Blauwe Omgevingsvisie en zoekt naar de kansen voor samenwerking met gemeenten.

 

-9 juni 2022 Ruimtemakers-fietstour met als thema ‘Landschapsontwikkeling’. Deze dag werd er gefietst in Wedde en omgeving en natuurlijk gesproken over het thema. Hier vind je het verslag met daarin ook conclusies.

-22 maart 2022 een fysieke Ruimtemakersbijeenkomst over het thema ‘wonen’. De gemeente Stadskanaal was onze gastheer. KAW architecten en adviseurs gaven hun visie op de woningbouwopgave en we stonden stil bij tal van relevante vragen. Hoe verhoudt de huidige woningbehoefte zich tot de langere termijn waarbij krimp weer om de hoek komt kijken? Welke woningen zouden we moeten bouwen voor wie? En waar gaan we bouwen? Wat voor gemeentelijk beleid is nodig om zorgvuldige keuzes te kunnen maken? En last but not least welke kansen zien wij met elkaar voor Stadskanaal?

Naast bovengenoemd thema als ‘hoofdonderwerp’ deden we op veler verzoek ook weer een rondje check-in en sparren over actuele opgaven uit de praktijk. Heb je een case waarover je van gedachten wilt wisselen met je collega’s uit de provincie? Aarzel niet en breng die case dan in. We proberen dan met elkaar je van waardevolle input te voorzien zodat vervolgstappen kunnen worden gemaakt.

Deze bijeenkomst was ook relevant voor beleidsmedewerkers ‘wonen’, zij waren ook van harte welkom.

-1 jaar Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit, wat hebben we zoal gedaan? U leest het hier!

-Op 14 december 2021 verzorgden we een online special over houtbouw. In samenwerking met DAAD architecten hebben we onderzocht hoe je met hout in de prachtige dorpskernen in de provincie zou kunnen bouwen. Daarbij gaat het niet alleen om het toepassen van meer hout om zo duurzamer en klimaatbewust te bouwen. Geïnspireerd op de in de dorpen aanwezige gebouw typologieën liet DAAD zien hoe je met houtbouw passend bij de aanwezige kwaliteiten kunt bouwen. Lees meer in de brochure die we hierover hebben gemaakt.

-Op 30 november 2021 bogen we ons tijdens een Ruimtemakersbijeenkomst over het thema de meerwaarde van water. Hier kunt u de presentatie terugkijken.

-Op 21 september 2021 hielden we een Ruimtemakersbijeenkomst, we waren toen te gast bij twee Groninger gemeenten: Midden-Groningen en het Oldambt. De sessie met gastsprekers Rob Hendriks en Allard Wiersma ging over linten en hoe je die levendig houdt. Relevant voor alle gemeenten in de provincie. Want, wie is er niet bezorgd over panden met langdurig gebrekkig onderhoud of leegstand? Samen verkenden we het probleem én mogelijke strategieën en instrumenten om er wat aan te doen.

-Op 11 mei 2021 verzorgde STRK een online seminar over natuurinclusief (bouwen). Speciaal voor ambtenaren van de Groninger gemeenten en vertegenwoordigers van de provincie Groningen en waterschappen. Hiervoor is een inspirerende presentatie gemaakt, die vindt u hier.

-Op 9 maart 2021 bogen we ons tijdens een Ruimtemakersbijeenkomst over de herstructureringsopgave Veendam Noord. De resultaten van onze brainstorm vindt u hier en het verslag is aan de gemeente Veendam aangeboden.