Ervenconsulent begeleidt initiatieven tot plannen met omgevingskwaliteit

Erven vormen beeldbepalende elementen in het landelijke karakter van Groningen en Drenthe. Op deze erven spelen uiteenlopende opgaven en wensen die veranderingen met zich mee zullen brengen. Het kan hierbij gaan om de uitbreiding van een modern boerenbedrijf met een stal, schuur en/of kleinschalige windturbine, of juist om de transformatie naar een woonerf waarbij ontsierende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt ten behoeve van woningbouw. Ook op erven waar al gewoond wordt liggen vaak wensen die verband houden met het bedrijfs- of hobbymatige ontplooien van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een B&B of het oprichten van een paardenstal en -rijbak.

Voor veel van dit soort ontwikkelingen is een goede onderbouwing qua landschap, stedenbouw en cultureel erfgoed nodig. Zeker als ontwikkelingen niet passen binnen de planologische kaders. Onze ervenconsulent levert vanuit een integraal ontwerpende benadering de locatiespecifieke uitgangspunten. Daarmee kan tot een voor de plek ruimtelijk beste oplossing worden gekomen. Ons advies ontstaat na het doorlopen van een maatwerkmethode. Tijdens dit proces doorlopen wij als onafhankelijk adviseur samen met de initiatiefnemer, eventueel diens adviseur en de gemeente de in onderstaand schema verbeelde stappen. Het locatiebezoek en -gesprek vormen daarbij een belangrijk vertrekpunt om naar een erfontwikkelingsschets en erfinrichtingsplan toe te werken. Daar waar aanleidingen toe zijn of kansen zich voordoen, integreren wij oplossingen die bijdragen aan duurzame energiehuishouding, klimaatadaptatie, leefbaarheid, biodiversiteit en/of natuurinclusief bouwen.

Het resultaat van de maatwerkmethode vormt de onderlegger voor de onderbouwing en de uitwerking van ontwerp. Hierdoor draagt het resultaat mee aan een soepeler en sneller planproces. Daarnaast leveren de door ons geformuleerde uitgangspunten voor een passende architectuur een efficiencyslag op voor de uitwerking door een architect en zo een kostenbesparing voor de initiatiefnemer.

Wilt u meer weten over de inzet van de ervenconsulent of de maatwerkmethode? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize, atelierleider van het Team Ruimtelijke Kwaliteit.