Ervenconsulent

Voor een goede landschappelijke inpassing van bestaande agrarische bebouwing adviseert Libau, in overleg met de Groninger gemeenten, boeren en bewoners van boerderijen over erfbeplanting. De verschijningsvorm van boerderijen kan op deze wijze aan kwaliteit winnen. Hiermee wordt zowel het belang van de boer gediend, alsmede op het schaalniveau van de gemeente de verrommeling van het landschap tegengegaan.