Monumenten

De provincies Groningen en Drenthe kennen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. De provincie Drenthe kent daarnaast ook provinciale monumenten. In de beschermde stads- of dorpsgezichten zijn ook vaak zogenaamde beeldbepalende panden aangewezen. Het gaat hier om objecten die een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben en vaak op het gebied van architectuur en stedenbouw een bijzondere bijdrage leveren aan de kwaliteit van een bepaald gebied.

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van rijksmonumenten geregeld. Wanneer een pand Rijksbeschermd is, betekent dit, dat bij voorgenomen veranderingen nagenoeg altijd een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dit geldt ook voor provinciale en gemeentelijke monumenten. In de betreffende gemeentelijke Erfgoedverordening (of Monumentenverordening) is daartoe onder meer de instelling van een monumentencommissie geregeld, die de gemeente adviseert over de monumentale aspecten van de aanvraag. Wanneer er ook sprake is van veranderingen in het uiterlijk aanzien is tevens een advies van de welstandscommissie noodzakelijk.