Aardbevingen en de ruimtelijke identiteit van Groningen

De gaswinning in Groningen heeft geleid tot een grote mate van aardbevingsschade en andere mijnbouwschade in een groot deel van Groningen. Veel inwoners voelen zich daardoor bedreigd in hun veiligheid en wooncomfort.

De mijnbouwschade vormt ook een ernstige bedreiging voor de aanwezige monumenten en andere beeldbepalende panden, alsmede de daardoor gevormde structuren. Het Cultureel Erfgoed van Groningen staat onder druk. Herstel en versteviging van monumenten staat op gespannen voet met het behoud van de monumentale waarden. Immers, die zit hem juist in de onaangetaste oorspronkelijkheid. De manier van aanpak behoeft dus omzichtigheid en zorgvuldigheid en inzet van relevante cultuurhistorische landschappelijke, architectonische en bouwkundige kennis.

Libau adviseert in al deze kennisvelden en zet zich in om de groeiende kennis omtrent deze materie zich eigen te maken en verder door te communiceren naar bewoners, overheden en de bouwkundige ‘aanpakkers’. Dit doet zij op verschillende manieren. Niet alleen voor eigen bewoners, ook om het gebied (in de toekomst) aantrekkelijk te houden voor recreanten en toeristen.

L1040697

Libau en mijnbouwschade

Libau staat ervoor om de schoonheid van Groningen hoog te houden: overal dient de identiteit van het gebied voorop te staan, te worden gerespecteerd en liefdevol te worden doorontwikkeld om voor de toekomst een ‘Kansrijk’ Groningen te garanderen!

Dit doet Libau als onafhankelijke integrale adviesorganisatie binnen al haar vakgebieden: welstand, cultuurhistorie, archeologie, monumentenzorg, landschap en stedenbouw.

Libau is onderdeel van allerlei verschillende platformen, netwerken en kennisbijeenkomsten om mee te denken en mee te adviseren over behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Groningen. Zo is Libau onder andere de vertegenwoordiger van het erfgoedveld binnen het Groninger Gasberaad en de Maatschappelijke stuurgroep. En Libau heeft meegeschreven aan de paragraaf Erfgoed in het Meerjarenprogramma van de NCG.

Libau was ‘kartrekker’ van het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Eén van de regionale leefbaarheidsprogramma’s ‘Kansrijk Groningen’ ontstaan aan de Dialoogtafel ten behoeve van leefbaarheidsverbetering van het gaswinningsgebied. Vanuit dit programma kunnen herbestemmingen van belangrijke monumenten worden gefinancieerd.

Vanuit welstand organiseert Libau bijvoorbeeld bijeenkomsten over aardbevingsbestendige nieuwbouw en grootschalige renovaties, zoals binnen de Stroomversnelling, een initiatief tussen corporaties en bouwers over het verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter: in Groningen een extra complexe opgave, omdat dit wordt gekoppeld aan versterking van de woningen.

Op basis van onze ruime ervaring en netwerk in het aardbevingsgebied heeft de provincie Groningen samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Libau gevraagd om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam op te richten om eigenaren te ondersteunen bij het behoud van het culturele erfgoed in het aardbeinvgsgebied. Het loket is bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand.

Op onze website vindt u meer informatie over Libau en haar activiteiten rondom de mijnbouwschadeproblematiek.

IMG_3090

Versterking van rijwoningen