Dialoogtafel 

In augustus 2012 vond bij Huizinge een aardbeving plaats die veel onrust en onzekerheid veroorzaakte in Noordoost Groningen. Tal van onderzoeken kwamen op gang, bijvoorbeeld naar de kracht van de bevingen en de schade die zij kunnen veroorzaken.

Ook ging de commissie Meijer, in opdracht van de provincie Groningen, op zoek naar manieren om het perspectief van het gaswinningsgebied te verbeteren. De commissie presenteerde in het najaar van 2013 het rapport ‘Vertrouwen in een duurzame toekomst, met daarin maatregelen die de negatieve effecten van gaswinning moeten compenseren. Deze plannen kwamen tot stand in overleg met bewoners, ondernemers, overheden en NAM.

De leden van de commissie Meijer stelden ook vast dat het vertrouwen in de Rijksoverheid en de NAM onder inwoners van Noordoost Groningen ver te zoeken is. Daarom stelden zij voor een dialoogtafel op te richten, waar de verschillende belangen en invalshoeken rond gaswinning worden besproken en met elkaar in balans worden gebracht.

Tot het najaar van 2015 heeft de Dialoogtafel veel bereikt: zo zijn de regionale leefbaarheidsprogramma’s ontwikkeld en uitgezet (Libau was ‘kartrekker’ geworden van het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed).

Maar naar aanleiding van evaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen en de reactie daarop van de tafeldeelnemers, alsmede het installeren van de Nationaal Coördinator Groningen is op 3 september in de Dialoogtafelvergadering besloten dat de dialoog een nieuwe vorm zou krijgen.

De dialoog wordt nu gehouden binnen de governancestructuur van de Nationaal Coördinator Groningen: de Bestuurlijke en Maatschappelijke stuurgroep. Daarnaast hebben de maatschappelijke organisaties zich ook onafhankelijk verenigd binnen het Groninger Gasberaad.

 

Groninger Gasberaad en Maatschappelijke Stuurgroep

Nog steeds ondervinden veel burgers, belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties de negatieve gevolgen van de gaswinning. Ieder afzonderlijk kan daar weinig tegen doen. Binnen het Groninger Gasberaad kunnen de bewoners en organisaties hun krachten bundelen. Tenslotte ‘samen staan we sterker’.

In het Groninger Gasberaad hebben zich verenigd: Groninger Dorpen, Libau (Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen / Monumentenwacht Groningen), Natuur- en Milieufederatie Groningen, Land- en Tuinbouworganisatie Noord, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta en Samenwerking MijnbouwSchade Groningen.

Het Groninger Gasberaad wil de helpende hand bieden aan burgers, maar ook dat het Groningen zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Dit doet het Gasberaad onder andere door te overleggen met de Nationaal Coördinator Groningen (via de Maatschappelijke Stuurgroep), de provincie, gemeenten en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het Gasberaad geeft gevraagd én ongevraagd advies en controleert de uitvoering van gemaakte afspraken en regelingen. Ook maakt het Gasberaad zich sterk voor een onafhankelijke steunpunt voor bewoners.

 

Nationaal Coördinator Groningen

Sinds het begin van 2015 werken de Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid samen aan het versterken van woningen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Het doel van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is ervoor te zorgen dat deze versterkingsoperatie goed en snel verloopt. DE NCG moet de verschillende (overheids)partijen bij elkaar brengen en uitvoeringsproblemen in de regio oplossen. Het belang van de inwoners staat hierin centraal.

Samen met bestuurders en maatschappelijke organisaties heeft de Nationaal Coördinator Groningen gewerkt aan een meerjarenprogramma voor de komende vijf jaar. Hierin is gekeken wat er moet gebeuren en in welke volgorde. Het Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen 2016-2020´ is op 4 november 2015 gepresenteerd.

 

Maatschappelijke stuurgroep

Voor draagvlak in de regio, heeft de Nationaal Coördinator Groningen twee stuurgroepen geformeerd: een bestuurlijke en een maatschappelijke stuurgroep. In de eerste stuurgroep zitten de gemeenten en de provincie. In de maatschappelijke stuurgroep wil de Nationaal Coördinator Groningen een representatieve vertegenwoordiging van maatschappelijke groeperingen en bewoners. Libau neemt deel aan de maatschappelijke stuurgroep.