Cultuurhistorische inventarisatie

De provincie Groningen heeft een divers cultuurlandschap; gebieden met een eigen identiteit die te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie van dat gebied. Het Groninger erfgoed is een onmisbare verbinding tussen verleden en toekomst, het anker in een veranderende omgeving.

Het bijzondere aan het Gronings erfgoed is de ligging van de objecten en ensembles in de context van het landschap, een unieke waarde. De regio’s verschillen in ruimtelijke, sociale en economische dynamiek en zijn het resultaat van natuur en cultuur. Behoud van erfgoed is dan ook cruciaal voor de leefbaarheid, belevingswaarde en het imago van onze prachtige provincie Groningen.

Maar een gebied dat naast krimp ook last heeft van aardbevingen, behoeft ondersteuning. Niet alleen ondersteuning in de vorm van schadeherstel en versterking van gebouwen, ook om de leefbaarheid in, en de identiteit van, het gebied te behouden en te versterken.

Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het van belang om de kernkwaliteiten (cultuurhistorische structuren en erfgoed) te inventariseren en te waarderen, zowel het gebied, als de objecten.

Libau heeft hierin veel ervaring. Met ons team van welstandsarchitecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, archeologen, cultuurhistorici, monumentenzorgers en bouwkundigen zijn wij ook nu al volop actief voor gemeenten en provincie. Wij zetten onze specialisten integraal en multidisciplinair in, altijd in samenspraak met gemeente en bewoners -> de lokaal gewortelde bestaande kennis.

Op onze website kunt u onder de pagina publicaties enkele voorbeelden vinden van rapportages die wij hebben gemaakt voor Groninger gemeenten.

P1000600

Vastleggen van de kernkwaliteiten van uw gemeente

De cultuurhistorische inventarisatie van de kernkwaliteiten van uw gemeente kan als een ruimtelijk strategische onderlegger worden gebruikt voor alle ruimtelijk beleidsmatige regelingen / instrumenten / beslissingen, evenals alle leefbaarheid- en duurzaamheidprojecten. Zo kunnen correcte keuzes worden gemaakt als het gaat om prioritering en behoud, maar ook in het geval van sloop, programmaverschuiving, herverkaveling, (her)ontwikkeling en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Maar dit kan alleen als deze kernkwaliteiten ook worden vastgelegd in uw gemeentelijke instrumenten. Voor het vastleggen van erfgoed heeft u meerdere opties:

  1. Beeldbepalende (of karakteristieke) objecten en cultuurhistorische structuren worden opgenomen in de bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Hiermee is er sprake van een ruimtelijke bescherming; dit is echter onvoldoende om op objectniveau bescherming af te dwingen.
  1. U wijst als gemeente de beeldbepalende objecten aan als gemeentelijk monument. U dient een erfgoedverordening die op te stellen als juridisch kader voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Daarnaast neemt u de cultuurhistorische structuren op in de bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Samen met de rijksmonumenten en de beschermde gezichten, vormen de gemeentelijke monumenten en de in het bestemmingsplan vastgelegde structuren het cultuurlandschap van uw gemeente.