Erfgoedbeleid

Monumenten zijn belangrijke ankerpunten in onze leefomgeving, maar er is zoveel meer in de cultuurhistorie van landschap, dorpen en bebouwing. De toenemende maatschappelijke waardering van dit erfgoed biedt kansen voor een meer integrale benadering. Hierbij dienen de cultuurhistorische kernkwaliteiten als uitgangspunt voor gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg. Libau ontwikkelt in opdracht van en in samenspraak met gemeenten integraal erfgoedbeleid in de vorm van onder meer erfgoednota’s.

Erfgoed is gebaat bij een integrale benadering en een interactief optreden vanuit verschillende beleidsgebieden. Het belang van erfgoed is sectoroverschrijdend; instandhouding van het culturele erfgoed draagt bijvoorbeeld positief bij aan het vestigingsklimaat, zowel voor nieuwe inwoners als voor bedrijven. Ook kan erfgoed door de toeristische potenties en recreatieve mogelijkheden een motor zijn voor economische groei.

Vanuit het Rijk wordt nadrukkelijk gestuurd op het verbinden van cultuurhistorie met ruimtelijke ordening; sinds januari 2012 zijn gemeenten verplicht om een cultuurhistorische paragraaf op te nemen in bestemmingsplannen. Ook hierin kan Libau een ondersteunende rol vervullen.